algemene voorwaarden

Flevofarm, algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Flevofarm
Erven Sijbrand Iwema Flevo Farm, gevestigd aan de Oosterweg nr. 1 te (9967 TK) Eenrum.

Klant
Degene(n) die één of meerdere paarden ter Stalling aan Flevofarm aanbiedt.

Stalling
Alle diensten waaronder, maar niet uitputtend zijn beschreven, stallen, dekken, insemineren, afveulenen en opfokken van paarden.

Artikel 2: algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Flevofarm onder welke benaming ook gesloten overeenkomsten.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal deel uit van iedere overeenkomst tussen Flevofarm en Klant ter zake van Stalling.
  4. De verplichting waartoe Flevofarm jegens de Klant gehouden is, is een inspanningsverplichting, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Artikel 3: aanvang en duur

 1. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: beëindiging overeenkomst

 1. Ieder der partijen kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen.
  2. Indien de opzegging geschiedt door Klant blijft deze gehouden, in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, de overeengekomen prijs over de overeengekomen periode te betalen.

artikel 5: prijs

 1. Partijen komen bij het sluiten van de overeenkomst de prijs voor de diensten die Klant wenst te betrekken overeen. Indien geen prijs is overeengekomen geldt de prijs zoals deze is vermeld op de internetpagina www.flevofarm.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

artikel 6: betaling

 1. Klant dient de door Flevofarm verrichte diensten en/of (bij-)geleverde goederen terstond in contanten te voldoen dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Flevofarm aangegeven bankrekeningnummer binnen dertig dagen na factuurdatum.

artikel 7: retentierecht en pandrecht

 1. Flevofarm heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Flevofarm uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Flevofarm ten laste van Klant heeft of mocht krijgen.
  2. Flevofarm kan de in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door Klant nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
  3. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat- onderhands.

artikel 8: verzuim en incassokosten

 1. Klant is na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is.
  2. Vanaf de dag dat Klant in verzuim is, is Klant aan Flevofarm een rente verschuldigd van één procent van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat Klant met betaling in gebreke blijft.
  3. Ingeval van verzuim is Klant eveneens aan Flevofarm verschuldigd vergoeding van alle kosten en schaden, die van dat verzuim het gevolg zijn, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daar onder begrepen.
  4. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van €. 150,00 exclusief omzetbelasting.

artikel 9: gezondheid paard

 1. Klant verplicht zich al het mogelijke te ondernemen om verspreiding van infecties door het aan Flevofarm ter Stalling aangeboden paard te voorkomen. Klant draagt er in dat kader voor zorg dat het ter Stalling aangeboden dier vrij is van overdraagbare infecties en in ieder geval gevaccineerd is tegen influenza, rhinopneumonie en tetanus, waarbij de laatste enting niet langer dan één jaar geleden toegediend is. Vóór de komst van het betreffende paard dient een inentingsbewijs aan Flevofarm te worden overgelegd.
  2. Indien een paard van Klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van Klant.
  3. In situaties van nood is Flevofarm zelfstandig bevoegd om de dierenarts van Klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Flevofarm bevoegd de hulp van een andere dierenarts in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Flevofarm.
  4. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Flevofarm aan de Klant doorberekend.

artikel 10: aansprakelijkheid

 1. Flevofarm is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Flevofarm of diens ondergeschikten.
  2. Flevofarm is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer door Flevofarm van het door Klant ter Stalling aangeboden paard in opdracht van Klant.
  3. In het geval de uitsluiting van de aansprakelijkheid door de rechter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het door de verzekeraar van Flevofarm gedekte bedrag.

artikel 11: verzekering

 1. Klant dient zijn roerende zaken die zich op het bedrijf van Flevofarm bevinden, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Flevofarm verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst gesloten tussen Flevofarm en Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.
  2. Indien een bepaling uit de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst geldig en zullen de nietige of vernietigbare bepalingen worden vervangen door een of meer nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepalingen zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.